Orientering, beregning og samarbeid (5. - 7. trinn)

Kort skissert vil dagen se slik ut:

 • Dere møter opp på Markaskolen. Ta 41-bussen fra Røa T.
 • Her treffer dere lærere fra Markaskolen, og vi gjennomgår dagens læringsmål og hvordan dagen organiseres. Vi fordeler utstyr på gruppene og klargjør oss for tur.
 • Vi går til en felles leirplass (ca 1,5 km fra Markaskolen), og på turen gjør vi noen oppgaver som handler om kart og målestokk.  
 • Elevene koker varm drikke til lunsj. Ta med egen matpakke og en kopp.
 • På returen løser vi noen flere oppgaver som handler om beregning, måling og samarbeid.
 • Tilbake på Markaskolen rydder vi utstyr og oppsummerer dagens læringsmål.

 

Undervisningsopplegget er basert på følgende kompetansemål:

Kroppsøving:

 • Orientere seg ved hjelp av kart i kjent terreng.
 • Følge regler og prinsipp for samhandling og fair play.  
 • Vere med i ulike friluftslivaktivitetar og praktisere trygg ferdsel under varierte vertilhøve

 

Matematikk:

 • Velje høvelege målereiskapar og gjere praktiske målingar i samband med daglegliv. … gjere overslag over og måle storleikar for lengd, (…), masse og (…) tid, og bruke tidspunkt og tidsintervall i enkle berekingar.
 • Bruke målestokk til å berekne avstander…  
 • Bruke forhold i praktiske handlingar, rekne med fart

 

Naturfag:

 • Beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, fast stoff