Klimautfordringer, vannets egenskaper og økologisk dyrehold (6. - 7. trinn)

Ved ankomst blir klassen delt i to grupper og den ene gruppa er først med på gården der de bl.a lærer om dyrene, dyrevelferd og veier opp rett mengde mat til noen av dyrene. Den andre delen er med Markaskolens lærere og elevene lærer om vann og klima. Vi setter særlig fokus på kompetansemålet som omhandler årsaker til og konsekvenser av klimaendringene. Her ønsker vi bl.a at elevene selv skal teste en hypotese om hva som skjer dersom isen på polene og Grønland smelter.

 

Kort skissert kan dere forvente følgende under oppholdet på Bogstad besøksgård:  

 • Dere møter opp på Bogstad besøksgård
 • Velkommen og gjennomgang av dagen.  Elevgruppen deles i to og går til hver sin læringsarena. 
 • Felles lunsj. Ta med matpakke og drikke. 
 • Gruppene bytter.
 • Dagen avsluttes med felles oppsummering av læringsmålene.

 

I løpet av dagen håper vi å komme innom følgende kompetansemål:

Naturfag:  

 • Forklare begrepet klima, kjenne til noen årsaker til klimaendringer og undersøke og registrere konsekvenser av ekstremvær
 • Trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra tekster (….)
 • Formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på(….) og gjennomføre undersøkelser
 • Samtale om hvorfor det i naturvitenskapen er viktig å lage og teste hypoteser ved systematiske observasjoner og forsøk, og hvorfor det er viktig å sammenligne resultater
 • Forklare hvordan stoffer er bygd opp, og hvordan stoffer kan omdannes ved å bruke begrepene atomer og molekyler
 • Beskrive sentrale egenskaper ved gass, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen.
 • Bruke (digitale hjelpemidler og) naturfaglig utstyr til eksperimentelt arbeid og feltarbeid …fortelle om dyr og samtale om hva god dyrevelferd er (Kunnskapsmål etter 4. årstrinn)

Matematikk:

 • Velje høvelege målereiskaper og gjere praksiske målinger i samband med daglegliv...
 • Velje høvelege måleiningar og rekne om mellom ulike måleiningar  

Kroppsøving:  

 • Planlegge og gjennomføre trygg ferdsel under varierte værforhold.
 • Ferdast ved og på vatn og gjerne greie for farane

 

Vi ønsker dere velkommen til en lærerik dag på Bogstad besøksgård og Markaskolen